f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวงพร้อมรับมือช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

กรมทางหลวง รายการโปรด  · 16 กรกฎาคม เวลา 15:04 น.  ·  กรมทางหลวงพร้อมรับมือช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมมาตรการรับมืออุทกภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมใช้การปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้รายงานการดำเนินการมายังกระทรวงคมนาคมทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยนั้น นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งสำนักบริหารบำรุงทาง สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ช่วงฤดูฝน ดังนี้ 1.) ขั้นการป้องกัน/เตรียมพร้อม (ก่อนเกิดภัย) พร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรและบุคลากรตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ เตรียมป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง หลักนำทาง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของถนนและสะพาน ทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ ตรวจสอบกิ่งไม้ ต้นไม้บริเวณเขตทางที่คาดการณ์ว่าจะล้มทับทาง รวมถึงต้นไม้ยืนต้นที่ตายแล้วให้รีบดำเนินการตัดออกทันที พร้อมกำชับหน่วยงานส่วนภูมิภาคประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ กรณีมีการร้องขอจากหน่วยงานอื่นๆ หรือประชาชน 2.) ขั้นการรับเหตุ (ขณะเกิดภัย) มอบให้สายด่วนกรมทางหลวง 1586 เตรียมพร้อมสำหรับให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนในการโทรสอบถามเส้นทางและขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้หน่วยงานพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามรายงานข้อมูลสาธารณะภัย และหากกรณีน้ำท่วมสูงให้เร่งดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน สำหรับกรณีถนน/สะพานขาดให้เร่งลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์เชื่อมทางหรือดำเนินการถมวัสดุ กรณีดินไหล่เขาข้างทาง Slide ให้เร่งนำเครื่องจักรเข้าเกลี่ยดินออกจากเส้นทาง ในกรณีเกิดต้นไม้ล้มทับทางขอให้เคลื่อนย้ายโดยเร็วที่สุด พร้อมอำนวยความปลอดภัย งานปรับซ่อม งานไฟฟ้า ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และให้ความช่วยเหลือเครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะกับหน่วยงานอื่นๆ พร้อมจัดทำแผนที่ทางเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ และให้รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายการดำเนินการจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ 3.) ขั้นการฟื้นฟู (หลังเกิดภัย) ให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเร่งฟื้นฟู แก้ไขเหตุ ซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดเสียหายให้พร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมทั้งกล่าวว่ากรมทางหลวงได้ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และช่วงหน้าฝนนี้บางพื้นที่ต้องประสบกับพายุฤดูร้อน เกิดลมกระโชกแรง อาจจะทำให้ต้นไม้หักโค่นและทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางได้ จึงมอบให้หน่วยงานในสังกัด เร่งลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่สุ่มเสี่ยงล้มลงถนนเพื่อป้องกันการหักโค่นขีดขวางทางจราจรหรือล้มทับรถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมา และให้ทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินของกรมทางหลวงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะปกติ รวมถึงให้ติดตามการเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงฤดูฝนนี้ขอให้ระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) #กรมทางหลวง #กระทรวงคมนาคม #เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586