f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
งบประมาณประจำปี2567
ลงวันที่ 06/11/2566
งบประมาณประจำปี 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

งบประมาณ(บาท) 
รายจ่ายประจำ

4,788,788.00

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 4,565,888.00
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ , ค่าครองชีพ  4,355,610.00
- เงินประกันสังคม 5% 210,278.00

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

222,900.00
ผลผลิตที่ 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา 218,000.00
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 71,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค 147,000.00
ผลผลิตที่ 3 โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย 4,900.00
1.ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4,900.00
รายจ่ายลงทุน 39,741,134.70
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 32,595,134.70
โครงการที่3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 32,595,134.70
1.ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ 32,095,134.70
2.ค่าควบคุมงานในการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 200,000.00
3.ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างเพิ่มเพิ่มไหล่ทาง 100,000.00
4.ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 0.00
5.ค่าควบคุมงานในการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน 200,000.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 7,146,000.00
ผลผลิตที่ 1 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา 970,000.00
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง 970,000.00
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง 700,000.00
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา 170,000.00
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างทาง 100,000.00
ผลผลิตที่ 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา  6,176,000.00 
1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 6,176,000.00 
รวมงบประมาณประจำปีที่ได้รับทั้งสิ้น 44,529,922.70

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2566 11 ดาวน์โหลด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ธัรวาคม 2566 20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มกราคม 2567 23 ดาวน์โหลด

'