f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนฯ) 27/01/2566 สทล.11.1/พ.4/1/66 ลว. 28 ธ.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.6+805 - กม.7+265 21/12/2564 ลบ.1/34/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.44+100 - กม.47+205 21/12/2564 สทล.11.40.2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+800 และ กม.10+810 - กม.11+800 20/12/2564 สทล.11.36.2565 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.214+100 - กม.216+565 20/12/2564 สทล.11.37.2565 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.233+250 - กม.234+400 20/12/2564 สทล.11.38.2565 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 เเห่ง 27/12/2564 สทล.11.22.2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 เเห่ง 27/12/2564 สทล.11.23.2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 27/12/2564 สทล.11.21.2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 01/12/2564 สทล.11.10.2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 กิจกรรมอำนวยการและสนันสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 01/12/2564 สทล.11.9.2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 01/12/2564 สทล.11.8.2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 26/10/2564 สทล.11.5.2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 เเห่ง 01/12/2564 สทล.11.4.2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 เเห่ง 01/12/2564 สทล.11.3.2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ