f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 26/03/2564 สทล.11/49/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 23/03/2564 430/64/64 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานซ่อมเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 11/03/2564 สทล.11.48.2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงและขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองสิงห์บุรี เชื่อมโยงสู่ค่ายบางระจันทางหลวงหมายเลข369ตอนทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรีระหว่างกม.0+200-กม.1+380(RT)ตำบลต้นโพธิ์อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 03/03/2564 สทล.11/(ล)/1/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมขยายช่องจราจรเพื่อเปิดประตูบ้านคูเมือง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง 48+600 - กม.49+600 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี 01/02/2564 สทล.11/44/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมย่อยปรับปรุงเเละขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ชุมชนวัดยวด ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี ทางหลวงหมายเลข 3030 ตอน ดงมะขามเทศ - บางระจัน ระหว่าง กม.2+935 - กม.3+735 28/01/2564 สทล.11.43.2564 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เเละสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่เเหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างทางขนานพระพรหมเทวาลัย ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.82+263 - กม.83+100 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี 03/02/2564 สทล.11/46/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 โครงการพัฒนาเเละเชื่อมโยงเเหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เเละศาสนา กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนควบคุม 0100 ตอน บุ้งกี๋ - ท่าศาลา ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+200 03/02/2564 สทล.11/47/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และขนส่งสาธารณะในกลุ่มภาคกลางตอนบน กิจกรรมย่อยงานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.4+100 - กม.6+800 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 19/01/2564 สบ.43/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าเเละการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองเสือ - ปากคลอง 13 ระหว่าง กม.22+000 - กม.26+000 ต.หนองโรง อ.หนองเเค จ.สระบุรี 15/01/2564 สบ.42/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงและขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองสิงห์บุรี เชื่อมโยงสู่ค่ายบางระจันทางหลวงหมายเลข369ตอนทางเลี่ยงเมืองสิงห์บุรีระหว่างกม.0+200-กม.1+380(RT)ตำบลต้นโพธิ์อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 15/01/2564 สทล.11/42/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ขยายถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรสู่วัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย -ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่างกม.83+300 - กม.84+300 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 26/01/2564 สทล.11/45/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมย่อยงานขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอาราณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.85+720 - กม.87+920 ชุมชนบ้านหัวป่า ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 14/01/2564 สทล.11/41/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมขยายช่องจราจรเพื่อเปิดประตูบ้านคูเมือง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา-บ้านม้า ระหว่าง 48+600 - กม.49+600 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี 12/01/2564 สทล.11/35/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เดิม พร้อมทำผิวทางใหม่และตีเส้นทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าคล้อ-แสลงพัน ระหว่าง กม.27+000-กม.31+011 12/01/2564 สบ.41/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 106 รายการ