f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง - คลองยาง ตอน 1 ระหว่าง กม.89 + 630 - กม.99+193 LT. เป็นช่วงๆ 24/04/2566 สบ.28/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.21+071 - กม.21+571 25/05/2566 สบ.23/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0504 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.190+200 - กม.191+618 27/04/2566 ลบ.1/14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.9+560 - กม.10+125 04/04/2566 สบ.15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.209+815 - กม.210+648 10/05/2566 ลบ.1/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.1+230 - กม.2+625 (เป็นช่วงๆ) 10/05/2566 ลบ.1/9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.212+425 - กม.213+988 19/05/2566 ลบ.1/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.2+135 - กม.2+735 09/06/2566 สบ.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนดึง - โคกเจริญ ระหว่าง กม.0+500 - กม.5+151 27/04/2566 ลบ.1/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3333 ตอน โคกตูม - แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.6+375 - กม.15+680 27/06/2566 ลบ.1/28/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3354 ตอนควบคุม 0102 ตอน สระใหญ่ - ชอนม่วง ระหว่าง กม.0+500 - กม.5+683 27/02/2566 ลบ.1/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3354 ตอน สระใหญ่ - ชอนม่วง ระหว่าง กม.13+750 - กม.16+959 19/05/2566 ลบ.1/7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3420 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าหนองไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+520 08/08/2565 นว.2/24/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอบควบคุม 0202 ตอน ท่าตะโก - ไดตาล ระหว่าง 45+700 กม.49+620 เป็นตอนๆ 27/07/2565 นว.2/23/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน หินกอง - คลองยาง กม.92+700 (ซ้ายทาง) 03/08/2565 สบ.32/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ