f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566) 01/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.2566 05/10/2566 ประกาศไตรมาสที่ 4 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรืือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2566 05/10/2566 ประกาศไตรมาสที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน ม.ค.2566 ถึง มี.ค. 2566 21/04/2566 ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.2566 ถึง มี.ค.2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.2565 ถึง ธ.ค.65 21/04/2566 ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.65 ถึง ธ.ค.65 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565) 05/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565-มิถุนายน 2565 05/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65) 22/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) 22/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564) 07/10/2564 4/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ร่ับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2564) 07/10/2564 3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 19/04/2564 2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.63-ธ.ค.63) 19/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.2563) 02/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 - เดือน มีนาคม 2563) 15/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ