f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2567
ลงวันที่ 15/01/2567

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2567  
ระหว่างเดือน ต.ค.66 - ม.ค.67

หน่วยงาน งบจัดสรร(บาท) เบิกจ่ายสะสม(บาท) % คงเหลือ(บาท) %

รวมทั้งสิ้น

297,296,677.08 172,674,725.64 58.08 120,639,360.44 40.58

1. สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)  

44,529,922.70 38,323,524.12 86.06 6,157,330.58 13.83

2. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 

40,567,726.00 21,377,916.88 52.70 18,585,534.12 45.81

3. แขวงทางหลวงสระบุรี  

60,140,472.55 32,069,450.82 53.32 25,581,021.73 42.54

4. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี 

32,604,780.00 19,420,055.27 59.56 13,184,724.73 40.44

5. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)  

33,826,771.00 16,911,038.66

49.99

16,354,559.34 48.35

6. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 

44,461,399.55 21,688,252.43 48.78 22,587,917.12 50.80

7. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่2 (ตากฟ้า)

41,165,605.28 22,884,487.46 55.59 18,188,272.82 44.18

 


'