f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอนควบคุม 0101 ตอน จงโก - ลำสมพุง ระหว่าง กม.1+150 - กม.2+800 16/05/2566 ลบ.2/(สร)/33/2566 ลว.16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2272 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.0+020 - กม.3+560 16/05/2566 ลบ.2/(สร)/34/2566 ลว.16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบง - ซับลังกา ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+750 15/05/2566 ลบ.2/(สร.)/32/2566 ลว 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง - คลองยาง ตอน 1 ระหว่าง กม.89 + 630 - กม.99+193 LT. เป็นช่วงๆ 24/12/2565 สบ.28/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.29+460 RT. 16/12/2565 สบ.12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.21+071 - กม.21+571 24/12/2565 สบ.23/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม.5+980 - กม.6+490 21/12/2565 สบ.21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลำพยนต์ - เกษตรชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.226+920 - กม.228+000 30/01/2566 นว.2/24/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านหมี่ - ดงพลับ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+019 21/12/2565 ลบ.1/13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านหมี่ - ดงพลับ ตอน 2 ระหว่าง กม.5+400 - กม.6+441 21/12/2565 ลบ.1/15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0504 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.190+200 - กม.191+618 22/12/2565 ลบ.1/14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2260 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลำสนธิ - ซับลังกา ระหว่าง กม.23+400 - กม.24+460 , กม.25+061 - กม.28+050 , กม.31+950 - กม.33+950 , กม.34+450 - กม.35+100 09/12/2565 ลบ.2/(สร.)/12/2566 ลว. 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอน ไผ่ต่ำ - หนองแค ระหว่าง กม.2+055 - กม.2+565 16/12/2565 สบ.16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.9+560 - กม.10+125 16/12/2565 สบ.15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองแค - หินกอง ระหว่าง กม.79+000 - กม.93+000 เป็นช่วงๆ 16/12/2565 สบ.13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 142 รายการ