f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 23/05/2566 ถึง 08/06/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรและพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 20/03/2566 ถึง 27/03/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องกล
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25/01/2566 ถึง 02/02/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ พนักงานเครื่องกล
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 04/01/2566 ถึง 18/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องกล
5 ประกาศรับสมัคร 07/12/2565 ถึง 29/12/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานธุรการ พนักงานเครื่องกล
6 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 19/08/2565 ถึง 23/08/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 03/08/2565 ถึง 07/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานโยธา
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25/07/2565 ถึง 02/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 21/07/2565 ถึง 25/07/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร และพนักงานโยธา
10 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 07/07/2565 ถึง 12/07/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
11 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 07/07/2565 ถึง 12/07/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
12 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 07/07/2565 ถึง 12/07/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 05/07/2565 ถึง 10/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง นิติกร และพนักงานโยธา
14 ประกาศรับสมัคร 04/07/2565 ถึง 22/07/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงสระบุรี
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 29/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร และพนักงานโยธา