f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอน จันเสน - ท่าแค ตอน 2 ระหว่าง กม.44+667 - กม.52+339 15/03/2566 สทล.11.73.2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอน จันเสน - ท่าแค ตอน 1 ระหว่าง กม.30+500 - กม.42+750 (เป็นช่วงๆ) 10/03/2566 สทล.11.72.2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอนควบคุม 0101 ตอน จงโก - ลำสมพุง ระหว่าง กม.1+150 - กม.2+800 09/03/2566 ลบ.2/(สร)/33/2566 ลว.16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2272 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.0+020 - กม.3+560 09/03/2566 ลบ.2/(สร)/34/2566 ลว.16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบง - ซับลังกา ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+750 09/03/2566 ลบ.2/(สร.)/32/2566 ลว 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.338+681 - กม.346+356 28/10/2565 สทล.11.68.2566 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง - คลองยาง ตอน 1 ระหว่าง กม.89 + 630 - กม.99+193 LT. เป็นช่วงๆ 27/10/2565 สบ.28/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.75+625 - กม.75+975 25/10/2565 สทล.11.66.2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.364 + 200 - กม.368+000 25/10/2565 สทล.11.64.2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 3 ระหว่าง กม.373 + 500 - กม.377+738 25/10/2565 สทล.11.65.2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.29+460 RT. 18/10/2565 สบ.12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.21+071 - กม.21+571 18/10/2565 สบ.23/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม.5+980 - กม.6+490 18/10/2565 สบ.21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลำพยนต์ - เกษตรชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.226+920 - กม.228+000 18/10/2565 นว.2/24/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านหมี่ - ดงพลับ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+019 17/10/2565 ลบ.1/13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 216 รายการ