f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+521 - กม.8+550 30/03/2563 สทล.11/25/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
62 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ กม.21+000 - กม.25+000 (RT) เป็นตอนๆ 26/03/2563 สทล.11/24/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
63 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดำออก ระหว่าง กม.98+750 - กม.101+300 (LT) 25/03/2563 สทล.11/23/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
64 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม.3+225 - กม.4+160 24/03/2563 สทล.11/22/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
65 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม.23+465 - กม.24+620 24/03/2563 ลบ.2/(สผ.)/20/2563 ลว.5 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
66 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.44+419 - กม.45+615 24/03/2563 สทล.11/20/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
67 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกโรงเรียนสุธีวิทยา - ดงจำปา ระหว่าง กม.144+086 - กม.146+940 23/03/2563 สทล.11/19/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
68 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.192+614 - กม.196+440 23/03/2563 สทล.11/17/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
69 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.113+887 - กม.114+207 ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+100 23/03/2563 สบ.19/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
70 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.211+221 - กม.212+508 19/03/2563 สทล.11/14/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
71 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3043 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองตาโล่ - สะพานใหม่ ระหว่าง กม.18+000 - กม.20+903 19/03/2563 สบ.21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
72 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองท่าข้าม - น้ำตกวังก้านเหลือง ระหว่าง กม.39+300 - กม.42+050 19/03/2563 ลบ.2/(สร.)/10/2563 ลว.24 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
73 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+055 - กม.12+878 18/03/2563 สทล.11/13/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
74 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ระหว่าง กม.21+750 - กม.23+350 18/03/2563 สทล.11/12/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
75 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หัวถนน ระหว่าง กม.2+500 - กม.4+075 18/03/2563 สทล.11/11/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 61 ถึง 75 จาก 86 รายการ