f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 3 ระหว่าง กม.377+000 - กม.380+000 (RT.) เป็นตอนๆ 28/03/2567 สทล.11.6.2567 ลว 3 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
47 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.346+576 - กม.353+000 เป็นตอนๆ 27/03/2567 สทล.11.1.2567 ลว 2 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
48 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.358+000 - กม.386+176 เป็นตอนๆ 27/03/2567 สทล.11.2.2567 ลว 2 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
49 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ ระหว่าง กม.67+200 - กม.67+360 27/03/2567 สทล.11.4.2567 ลว 2 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
50 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม.17+700 - กม. 19+190 27/03/2567 สทล.11.3.2567 ลว 2 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2567 430356749 สำนักงานทางหลวงที่ 11
52 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอน จันเสน - ท่าแค ตอน 2 ระหว่าง กม.44+667 - กม.52+339 15/03/2566 สทล.11.73.2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
53 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอน จันเสน - ท่าแค ตอน 1 ระหว่าง กม.30+500 - กม.42+750 (เป็นช่วงๆ) 10/03/2566 สทล.11.72.2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
54 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอนควบคุม 0101 ตอน จงโก - ลำสมพุง ระหว่าง กม.1+150 - กม.2+800 09/03/2566 ลบ.2/(สร)/33/2566 ลว.16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
55 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2272 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.0+020 - กม.3+560 09/03/2566 ลบ.2/(สร)/34/2566 ลว.16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
56 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองบง - ซับลังกา ระหว่าง กม.4+200 - กม.5+750 09/03/2566 ลบ.2/(สร.)/32/2566 ลว 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
57 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 26/10/2565 430/65/220.1 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
58 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.338+681 - กม.346+356 28/10/2565 สทล.11.68.2566 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
59 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอน หินกอง - คลองยาง ตอน 1 ระหว่าง กม.89 + 630 - กม.99+193 LT. เป็นช่วงๆ 27/10/2565 สบ.28/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
60 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาสัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 26/10/2565 430/65/220.1 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 46 ถึง 60 จาก 343 รายการ