f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
331 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ระหว่าง กม.68+490 - กม.69+640 31/03/2563 ลบ.2/(สผ.)/21/2563 ลว.8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
332 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.30+000 - กม.31+165 (LT.เป็นช่วงๆ) 31/03/2563 สบ.20/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
333 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0202 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 1 ระหว่าง กม.85+000 - กม.90+000 30/03/2563 สทล.11/27/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
334 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม.2+945 - กม.8+000 30/03/2563 สทล.11/26/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
335 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+521 - กม.8+550 30/03/2563 สทล.11/25/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
336 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ กม.21+000 - กม.25+000 (RT) เป็นตอนๆ 26/03/2563 สทล.11/24/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
337 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0303 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดำออก ระหว่าง กม.98+750 - กม.101+300 (LT) 25/03/2563 สทล.11/23/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
338 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม.3+225 - กม.4+160 24/03/2563 สทล.11/22/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
339 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม.23+465 - กม.24+620 24/03/2563 ลบ.2/(สผ.)/20/2563 ลว.5 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
340 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.44+419 - กม.45+615 24/03/2563 สทล.11/20/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
341 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกโรงเรียนสุธีวิทยา - ดงจำปา ระหว่าง กม.144+086 - กม.146+940 23/03/2563 สทล.11/19/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
342 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.192+614 - กม.196+440 23/03/2563 สทล.11/17/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
343 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.113+887 - กม.114+207 ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+100 23/03/2563 สบ.19/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
344 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.211+221 - กม.212+508 19/03/2563 สทล.11/14/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
345 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3043 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองตาโล่ - สะพานใหม่ ระหว่าง กม.18+000 - กม.20+903 19/03/2563 สบ.21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 331 ถึง 345 จาก 369 รายการ