f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 16/04/2563 430/35/50/63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
317 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชัณสูตร - ท่าช้าง ระหว่าง กม.47+900 - กม.48+900 14/04/2563 สทล.11/44/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
318 กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงเส้นทางไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและขยายช่องจราจร จาก 2เป็น4 ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.14+590 - กม.15+400 14/04/2563 สบ.34/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
319 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3285 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - หนองสุ่ม ระหว่าง กม.3+795 - กม.4+700 09/04/2563 สทล.11/42/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
320 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมย่อย ปรับปรุงและขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลย 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.4+295 - กม.6+500 09/04/2563 สบ.33/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
321 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) (2 หลัง) 08/04/2563 สทล.11/31/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
322 โครงการ เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน โครงการย่อย พัฒนาเชื่องโยงเส้รทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3224 ตอนตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าคล้อ - แสลงพัน ระหว่าง กม.23+000 - กม.27+000 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 07/04/2563 สบ.32/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
323 โครงการ เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลุงทุก โครงการย่อย พัฒนาเชื่องโยงเส้นทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+000 07/04/2563 สบ.31/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
324 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.6+350 - กม.7+800,กม.10+810 - กม.11+800 และกม.14+590-กม.14+890 07/04/2563 สทล.11/38/2563 ลว.13 เม.ย. 63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
325 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3030 ตอน ดงมะขามเทศ - บางระจัน ระหว่าง กม.5+285 - กม.6+300 07/04/2563 สทล.11/37/2563 ลว.13 เม.ย 63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
326 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.8+485 - กม.9+585 07/04/2563 สทล.11.34.2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
327 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวง362ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีกม8+200-กม10+500ทางหลวงหมายเลข1ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.111+000 - กม.111+900 07/04/2563 สทล.11/36/2563 ลว.13 เม.ย 63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
328 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.104+500 - กม.106+500 (เป็นช่วงๆ) 07/04/2563 สบ.37/2563 ลว. 28 กันยายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
329 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม.47+570 - กม.49+600 07/04/2563 สทล.11/32/2563 ลว.13 เม.ย. 63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
330 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3019 ตอน สามแยกโคกกระเทียม - สถานีรถไฟโคกกระเทียม ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+687 07/04/2563 สทล.11/35/2563 ลว.13 เม.ย 63 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 316 ถึง 330 จาก 369 รายการ