f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 จ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.84+800 - กม.87+062 04/11/2563 สทล.11.12.2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
302 จ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน เเยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 1 ระหว่าง กม.28+500 - กม.33+300(LT.) 04/11/2563 สทล.11.11.2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
303 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมาย 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.66+900 - กม.68+000(LT.),กม.66+000 - กม.67+870(RT.) 04/11/2563 สทล.11.9.2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
304 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางเเอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In Place RecycIing) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน เเยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.32+900 - กม.35+800 (RT.) 04/11/2563 สทล.11.8.2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
305 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม.4+160 - กม.5+200 และ กม.5+550 - กม.6+200 03/11/2563 สทล.11.6.2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
306 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.16+115 - กม.19+690 03/11/2563 สทล.11/7/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
307 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุุมชน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองบง - ซับลังกา ระหว่าง กม.2+100 กม.3+700 03/11/2563 สทล.11.10.2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
308 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 เเห่ง 03/11/2563 สทล.11/5/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
309 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบของ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 02/11/2563 สทล.11/4/2564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
310 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 02/11/2563 สทล.11/3/2564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
311 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 ) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ. ลพบุรี 1 แห่ง 12/10/2563 สทล.11/2/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
312 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8 ) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ. ลพบุรี ๑ แห่ง 12/10/2563 สทล.11/1/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
313 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3285 ตอนควบคุม 0100 ตอน อินทร์บุรี - หนองสุ่ม ระหว่าง กม.3+795 - กม.4+700 12/05/2563 สทล.11.47.2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
314 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนเส้นทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.73+710 - กม.74+240 18/08/2563 สทล.11/48/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
315 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง อ่างทอง - สิงห์บุรี ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.81+290 - กม.82+200 17/04/2563 สทล.11/45/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 301 ถึง 315 จาก 369 รายการ