f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2344 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังตะโก - โคกเจริญ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+900 09/04/2567 คค.06127/พ.1/ 55 /2567 ลว 20 มีนาคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
17 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ตอน 1 ระหว่าง กม.23+150 - กม.25+900 09/04/2567 คค.06127/พ.1/ 175 /2567 ลว 29 มีนาคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
18 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0101 ตอน โกรกพระ - เนินกว้าว ระหว่าง กม.2+200 - กม.3+500 09/04/2567 คค.06127/พ.1/ 78 /2567 ลว 21 มีนาคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
19 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลำพยนต์ - เกษตรชัย ระหว่าง กม.224+940 - กม.226+880 09/04/2567 คค.06127/พ.1/ 172 /2567 ลว 29 มีนาคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
20 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0602 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.248+911 - กม.250+111 05/04/2567 สทล.11.26.2567 ลว 17 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
21 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอนควบคุม 0100 ตากฟ้า - หัวถนน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+600 05/04/2567 สทล.11.27.2567 ลว 17 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
22 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.26+200 - กม.28+050 05/04/2567 สทล.11.28.2567 ลว 17 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
23 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3250 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองคณฑี - สันประดู่ ระหว่าง กม.8+800 - กม.11+800 05/04/2567 สทล.11.29.2567 ลว 17 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
24 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.50+450 - กม.51+640 05/04/2567 สทล.11.30.2567 ลว 17 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
25 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0201 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ระหว่าง กม.16+800 - กม.17+750 04/04/2567 สทล.11.23.2567 ลว. 11 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
26 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าแดง - หาดชะอม ระหว่าง กม.27+875 - กม.28+884 04/04/2567 สทล.11.24.2567 ลว. 11 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
27 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0100 ตอน ป่าแดง - หาดชะอม ระหว่าง กม.27+875 - กม.28+884 04/04/2567 คค.06127/พ.1/ 47 /2567 ลว 20 มีนาคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
28 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32020 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0201 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ระหว่าง กม.14+742 - กม.15+318 04/04/2567 สทล.11.25.2567 ลว 17 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
29 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ระหว่าง กม.30+430 - กม.31+570 04/04/2567 สทล.11.22.2567 ลว. 11 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
30 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.25+388 - กม.27+660 03/04/2567 สทล.11.17.2567 ลว 10 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 16 ถึง 30 จาก 343 รายการ