f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน หนองเเซง - สระบุรี ระหว่าง กม.14+350 - กม.16+700 05/11/2563 สบ.26/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
272 งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน เเยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 2 ระหว่าง กม.42+800 - กม.47+830 (LT.) 05/11/2563 สทล.11.18.2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
273 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมาย 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 2 ระหว่าง กม.81+910 - กม.84+800 (RT.) 05/11/2563 สทล.11.13.2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
274 จ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 2 ระหว่าง กม.52+000 - กม.56+860 (RT.) 05/11/2563 สทล.11.19.2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
275 จ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.84+800 - กม.87+062 04/11/2563 สทล.11.12.2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
276 จ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน เเยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 1 ระหว่าง กม.28+500 - กม.33+300(LT.) 04/11/2563 สทล.11.11.2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
277 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมาย 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.66+900 - กม.68+000(LT.),กม.66+000 - กม.67+870(RT.) 04/11/2563 สทล.11.9.2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
278 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางเเอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In Place RecycIing) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน เเยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.32+900 - กม.35+800 (RT.) 04/11/2563 สทล.11.8.2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
279 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม.4+160 - กม.5+200 และ กม.5+550 - กม.6+200 03/11/2563 สทล.11.6.2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
280 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.16+115 - กม.19+690 03/11/2563 สทล.11/7/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
281 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุุมชน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองบง - ซับลังกา ระหว่าง กม.2+100 กม.3+700 03/11/2563 สทล.11.10.2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
282 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 เเห่ง 03/11/2563 สทล.11/5/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
283 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบของ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 02/11/2563 สทล.11/4/2564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
284 จ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 02/11/2563 สทล.11/3/2564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
285 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 ) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ. ลพบุรี 1 แห่ง 12/10/2563 สทล.11/2/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 271 ถึง 285 จาก 343 รายการ