f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.196+440 - กม.198+660 13/12/2564 สทล.11.34.2565 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
227 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ระหว่าง กม.10+925 - กม.11+867 13/12/2564 สทล.11.33.2565 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
228 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.203+810 - กม.206+761 09/12/2564 ลบ.1/49/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
229 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 เเห่ง 09/12/2564 สทล.11.22.2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
230 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเเละสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการเเละระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 เเห่ง 09/12/2564 สทล.11.23.2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
231 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 09/12/2564 สทล.11.26.2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
232 กิจกรรมอำนวยการและสนันสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 09/12/2564 สทล.11.25.2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
233 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 09/12/2564 สทล.11.24.2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
234 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 09/12/2564 สทล.11.21.2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
235 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม.6+800 - กม.9+130 08/12/2564 สทล.11.30.2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
236 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน หาดเสลา - บรรพตพิสัย ระหว่าง กม.28+950 - กม.34+119 08/12/2564 สทล.11.31.2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 11
237 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0203 ตอน เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.106+370 กม.109+200 07/12/2564 ลบ.2/(สร.)/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
238 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0202 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ ระหว่าง กม.72+605 - กม.72+676 และ กม.72+856 - กม.73+472. 07/12/2564 ลบ.2/(สร.)/13/2565 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
239 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+000 เป็นช่วงๆ 02/12/2564 สบ.34/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
240 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่ม ตอน 2 ระหว่าง กม.6+300 - กม.7+800 เป็นช่วงๆ 02/12/2564 สบ.35/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 226 ถึง 240 จาก 369 รายการ