f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงวันที่ 01/10/2564

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2566  
ระหว่างเดือน ต.ค.65 - ก.ย.66

หน่วยงาน งบจัดสรร(บาท) เบิกจ่ายสะสม(บาท) % คงเหลือ(บาท) %

รวมทั้งสิ้น

3,078,552,570.53 2,961,329,357.90 96.19 15,168.81 0.00

1. สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)  

77,998,999.44 77,998,999.82 100.00 19.62 0.00

2. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 

450,632,202.91 450,632,202.91 100.00 0.00 0.00

3. แขวงทางหลวงสระบุรี  

548,163,656.72 525,442,434.18 95.86 15,125.74 0.00

4. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี 

462,345,817.85 399,827,070.83 86.48 0.00 0.00

5. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)  

555,459,156.69 555,459,156.69

100.00

0.00 0.00

6. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 

550,328,890.94 518,345,667.49 94.19 23.45 0.00

7. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่2 (ตากฟ้า)

433,623,845.98 433,623,845.98 100.00 0.00 0.00

'