f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงวันที่ 20/11/2561

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2564 
ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค.63

หน่วยงาน งบจัดสรร(บาท) เบิกจ่ายสะสม(บาท) % คงเหลือ(บาท) %

รวมทั้งสิ้น

1,787,844,485.98 

732,779,439.63 

40.99 

1,055,065,046.35

59.01

1. สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)  

710,399,896.38 

592,507,378.91 

83.40 

117,892,517.47

16.60

2. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 

159,923,117.00 

12,766,470.23 

7.98 

147,156,646.77

92.02 

3. แขวงทางหลวงสระบุรี  

196,187,912.60 

24,580,987.62 

12.53 

171,606,924.98

87.47 

4. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี 

143,740,273.00 

11,566,767.13 

8.05 

132,173,505.87

91.95 

5. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)  

238,269,055.00

11,095,075.32 

4.66 

227,173,979.68 

95.34

6. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 

87,489,774.00 

12,780,846.25 

14.61

74,708,927.75

85.39 

7. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่2 (ตากฟ้า)

231,834,458.00

67,481,914.17

26.80 

184,352,543.83 

73.20

 


'