f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงวันที่ 01/10/2564

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2565  
ระหว่างเดือน ต.ค.64 - ก.ย.65

หน่วยงาน งบจัดสรร(บาท) เบิกจ่ายสะสม(บาท) % คงเหลือ(บาท) %

รวมทั้งสิ้น

242,269,846.04 12,878,579.16 5.32 229,391,266.88 94.68

1. สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)  

77,711,500.04 1,133,033.07 1.46 76,578,466.97 98.54

2. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 

29,638,904.00 2,559,821.95 8.64 27,079,082.05 91.36

3. แขวงทางหลวงสระบุรี  

34,719,144.00 419,513.04 1.21 34,299,630.96 98.79

4. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี 

21,184,992.00 3,004,777.04 14.18 18,180,214.96 85.82

5. แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)  

26,628,688.00 1,757,308.15 6.60 24,871,379.85 93.40

6. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 

26,979,836.00 1,993,199.57 7.39 24,986,636.43 92.61

7. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่2 (ตากฟ้า)

25,406,782.00 2,010,926.34 7.91 23,395,855.66 92.09

'