f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 11
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64020024216
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) จ.ลพบุรี 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 889,400.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/02/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ