f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดทำภาพ infographic เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางตามประกาศผู้อำนวยการ
ลงวันที่ 29/03/2564
กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดทำภาพ infographic
เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน - พยุหะคีรี
(ช่วงอยุธยา - อ่างทอง) ระหว่าง กม. 4+100 ถึง กม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออก เป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วตามกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ได้

'