f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการ เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลุงทุก โครงการย่อย พัฒนาเชื่องโยงเส้นทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+000 13/05/2563 สบ.31/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
17 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.104+500 - กม.106+500 (เป็นช่วงๆ) 29/09/2563 สบ.37/2563 ลว. 28 กันยายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
18 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ระหว่าง กม.68+490 - กม.69+640 08/05/2563 ลบ.2/(สผ.)/21/2563 ลว.8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
19 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.30+000 - กม.31+165 (LT.เป็นช่วงๆ) 30/04/2563 สบ.20/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
20 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม.23+465 - กม.24+620 05/05/2563 ลบ.2/(สผ.)/20/2563 ลว.5 พฤษภาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
21 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.113+887 - กม.114+207 ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+100 30/04/2563 สบ.19/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
22 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3043 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองตาโล่ - สะพานใหม่ ระหว่าง กม.18+000 - กม.20+903 30/04/2563 สบ.21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
23 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองท่าข้าม - น้ำตกวังก้านเหลือง ระหว่าง กม.39+300 - กม.42+050 24/04/2563 ลบ.2/(สร.)/10/2563 ลว.24 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
24 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0203 ตอน เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.109+200 - กม.111+572 27/04/2563 ลบ.2/(สร.)/13/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
25 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.27+200-กม.28+500(LT.)และกม.26+000-กม.27+300(RT.) 27/04/2563 ลบ.2/(สร.)/15/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
26 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแดง - สวนมะเดื่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+500 - กม.26+350 22/04/2563 ลบ.2/(สร.)/9/2563 ลว.22 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
27 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ระหว่าง กม.73+600 - กม.77+100 (RT.) 27/04/2563 ลบ.2/(สร.)/14/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 16 ถึง 27 จาก 27 รายการ