f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.250+475 - กม.252+165 19/03/2563 สทล.11/4/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
92 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.27+200-กม.28+500(LT.)และกม.26+000-กม.27+300(RT.) 18/03/2563 ลบ.2/(สร.)/15/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
93 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแดง - สวนมะเดื่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+500 - กม.26+350 18/03/2563 ลบ.2/(สร.)/9/2563 ลว.22 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
94 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ระหว่าง กม.73+600 - กม.77+100 (RT.) 18/03/2563 ลบ.2/(สร.)/14/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
95 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด(ยางรถยนต์,เศษเหล็ก)งานเงินทุนฯ 28/03/2562 สทล.11.1/พ.4/2/62 ลว. 28 มีนาคม 62 สำนักงานทางหลวงที่ 11
96 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี ๒๕๖๒ ค่าก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุงานทาง ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์วิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) 16/01/2562 สทล.11/27/2562 ลว. 16 มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
97 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ค่าก่อสร้างถนนภายในสำนักงานทางหลวงที่ 11 04/01/2562 สทล.11/26/2562 ลว. 4 มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
98 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2561 สทล.11/25/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11
99 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ 27/11/2561 สทล.11.1/พ.4/2/62 ลว. 28 มีนาคม ื62 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 91 ถึง 99 จาก 99 รายการ