f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า ระหว่าง กม.47+550 - กม.48+600 16/03/2563 สทล.11.10.2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
77 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.1+500 - กม.2+135 16/03/2563 สทล.11.6.2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
78 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.5+130 - กม.6+805 16/03/2563 สทล.11.7.2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
79 งานจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.4+900 - กม.6+200 16/03/2563 สทล.11.9.2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
80 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.2+730 - กม.4+015 16/03/2563 สทล.11.8.2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
81 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0203 ตอน เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.109+200 - กม.111+572 13/03/2563 ลบ.2/(สร.)/13/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
82 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี ระหว่าง กม.250+475 - กม.252+165 13/03/2563 สทล.11/4/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
83 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.27+200-กม.28+500(LT.)และกม.26+000-กม.27+300(RT.) 12/03/2563 ลบ.2/(สร.)/15/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
84 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแดง - สวนมะเดื่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+500 - กม.26+350 12/03/2563 ลบ.2/(สร.)/9/2563 ลว.22 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
85 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ระหว่าง กม.73+600 - กม.77+100 (RT.) 12/03/2563 ลบ.2/(สร.)/14/2563 ลว.27 เมษายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
86 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/12/2561 สทล.11/25/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 76 ถึง 86 จาก 86 รายการ