f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.2+135 - กม.2+735 12/10/2565 สบ.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
92 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ระหว่าง กม.337+800 - กม.339+000 เป็นตอนๆ 10/10/2565 สทล.11.36.2566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
93 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนดึง - โคกเจริญ ระหว่าง กม.0+500 - กม.5+151 10/10/2565 ลบ.1/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
94 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ระหว่าง กม.12+108 - กม.12+848 10/10/2565 สทล.11.33.2566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
95 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ป่าแดง - หาดชะอม ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+400 07/10/2565 สทล.11.25.2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
96 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 - กม.31+000 เป็นตอนๆ 07/10/2565 สทล.11.28.2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
97 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3333 ตอน โคกตูม - แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.6+375 - กม.15+680 07/10/2565 ลบ.1/28/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
98 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 เป็นตอนๆ 07/10/2565 สทล.11.26.2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
99 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนควบคุม 0101 ตอน บัวชุม - สี่แยกบัวชุม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+333 , กม.0+350 - กม.4+000 07/10/2565 ลบ.2/(สร.)/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
100 รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ระหว่าง กม.14+400 - กม.15+950 07/10/2565 สทล.11.24.2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
101 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+717 - กม.8+000 เป็นตอนๆ 07/10/2565 สทล.11.27.2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
102 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2321 ตอน ใหม่สามัคคี - นิยมชัย ระหว่าง กม.26+550 - กม.32+950 07/10/2565 ลบ.2/(สผ.)/24/2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
103 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม.12+000 - กม.14+000 เป็นตอนๆ 06/10/2565 สทล.11.21.2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
104 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3354 ตอนควบคุม 0102 ตอน สระใหญ่ - ชอนม่วง ระหว่าง กม.0+500 - กม.5+683 06/10/2565 ลบ.1/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
105 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ ระหว่าง กม.57+283 - กม.59+080 06/10/2565 ลบ.2/(สผ.)/16/2566 ลว. 14 ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 91 ถึง 105 จาก 343 รายการ