f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0203 ตอน เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.100+200 - กม.105+000 12/10/2565 ลบ.2/(สร.)/14/2566 ลว.14 ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
77 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0202 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 1 ระหว่าง กม.74+635 - กม.76+650 12/10/2565 นว.2/25/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
78 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.209+815 - กม.210+648 12/10/2565 ลบ.1/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
79 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลำพยนต์ - เกษตรชัย ระหว่าง กม.228+000 - กม.230+103 12/10/2565 นว.2/26/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
80 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สี่แยกบัวชุม - โป่งเกตุ ระหว่าง กม.19+610 - กม.21+700 12/10/2565 ลบ.2/(สผ.)/13/2566 ลว.9 ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
81 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนควบคุม 0202 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ตอน 2 ระหว่าง กม.91+180 - กม.93+190 12/10/2565 นว.2/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
82 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.1+230 - กม.2+625 (เป็นช่วงๆ) 11/10/2565 ลบ.1/9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
83 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3329 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาคลี - หนองหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+030 11/10/2565 นว.2/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
84 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0201 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ระหว่าง กม.23+550 - กม.24+125 และ กม.26+320 - กม.27+398 11/10/2565 นว.2/6/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
85 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.212+425 - กม.213+988 11/10/2565 ลบ.1/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
86 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3027 ตอน ท่าวุ้ง - มหานาม ระหว่าง กม.14+685 - กม.15+90 10/10/2565 สทล.11.38.2566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
87 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ระหว่าง กม.6+000 - กม.8+580 17/10/2565 สทล.11.57.2566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
88 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม.20+000 - กม.23+686 เป็นตอนๆ 10/10/2565 สทล.11.35.2566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
89 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ระหว่าง กม.4+000 - กม.8+000 (เป็นตอนๆ) 10/10/2565 สทล.11.34.2566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
90 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3027 ตอน ท่าวุ้ง - มหานาม ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+180 10/10/2565 สทล.11.32.2566 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 76 ถึง 90 จาก 343 รายการ