f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.75+625 - กม.75+975 25/10/2565 สทล.11.66.2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
62 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.364 + 200 - กม.368+000 25/10/2565 สทล.11.64.2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
63 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 3 ระหว่าง กม.373 + 500 - กม.377+738 25/10/2565 สทล.11.65.2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
64 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.29+460 RT. 18/10/2565 สบ.12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
65 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.21+071 - กม.21+571 18/10/2565 สบ.23/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
66 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม.5+980 - กม.6+490 18/10/2565 สบ.21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
67 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลำพยนต์ - เกษตรชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.226+920 - กม.228+000 18/10/2565 นว.2/24/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
68 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านหมี่ - ดงพลับ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+019 17/10/2565 ลบ.1/13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
69 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านหมี่ - ดงพลับ ตอน 2 ระหว่าง กม.5+400 - กม.6+441 17/10/2565 ลบ.1/15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
70 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3252 ตอน พักทัน - บ้านจ่า ระหว่าง กม.4+450 - กม.7+500 12/10/2565 สทล.11.50.2566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
71 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0504 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.190+200 - กม.191+618 12/10/2565 ลบ.1/14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
72 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2260 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลำสนธิ - ซับลังกา ระหว่าง กม.23+400 - กม.24+460 , กม.25+061 - กม.28+050 , กม.31+950 - กม.33+950 , กม.34+450 - กม.35+100 12/10/2565 ลบ.2/(สร.)/12/2566 ลว. 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
73 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอน ไผ่ต่ำ - หนองแค ระหว่าง กม.2+055 - กม.2+565 12/10/2565 สบ.16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
74 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.9+560 - กม.10+125 12/10/2565 สบ.15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
75 รหัสงาน 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองแค - หินกอง ระหว่าง กม.79+000 - กม.93+000 เป็นช่วงๆ 12/10/2565 สบ.13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 61 ถึง 75 จาก 343 รายการ