f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 01
ลงวันที่ 01/10/2562

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 01
ประจำปีงบประมาณ เดือน
2563 เดือนตุลาคม2562 - เดือนมีนาคม 2563
2563 เดือนเมษายน 2563 - เดือนกันยายน 2563

'