f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ม.7(4)
ลงวันที่ 06/02/2562

 1.  โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
 2.  อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
 3.  สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
 4.  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ม.7(4)

 1.  ผลการพิจารณา ม.9 (1)
 2.  นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) 
 3.  แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
 4.  คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)   
 5.  สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
 6.  สัญญาสัมปทานผูกขาด รวมทุน ม.9 (6)
 7.  ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

 คู่มือประชาชน

 

 


'