f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ลงวันที่ 06/02/2562

 1.  โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
 2.  อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
 3.  สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
 4.  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ม.7(4)

 1.  ผลการพิจารณา ม.9 (1)
 2.  นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) 
 3.  แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
 4.  คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)   
 5.  สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
 6.  สัญญาสัมปทานผูกขาด รวมทุน ม.9 (6)
 7.  ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

 คู่มือประชาชน

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

   ตามประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ วิธีดําเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง ณ วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2559 และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๐ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
สํานักงานทางหลวงที่ ๑ - ๑๘ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
         (๑) วางแผน สํารวจ ออกแบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับ งานบํารุงรักษาทางหลวง งานอํานวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก ของแขวงทางหลวง 
         (๒) วางแผนและดําเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลาง และบํารุงรักษา โครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย 
         (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ 
         (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ําหนักยานพาหนะ 
         (๕) วางแผน บริหารจัดการ และซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
         (๖) วางแผน กํากับ และติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย 
         (๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ตามที่ได้รับ มอบหมาย 
         (๘) ให้คําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวง และหน่วยงานอื่น 
         (๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 


'