f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) มอบทุนการศึกษา ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงประจำปี 2562
ลงวันที่ 07/01/2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมละโว้ ชั้น 3 สทล 11 นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณืออมทรัพย์ กรมทางหลวง สำหรับเจ้าหน้าที่ สทล 11 ประเภททุนรางวัลเรียนดี และ ทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2562


'