f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานทางหลวงที่11(ลพบุรี) จัดการประชุมคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2563
ลงวันที่ 12/06/2563

      วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ที่ปรึกษาคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 11 โดยมี นายพรพรต สุริยนต์ รส.ทล.11.2 ประธานคณะทำงานและคณะทำงานฯ พร้อม รอ.ขท.(ป) และรอ.ขท(ว) ทุกแขวงในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมละโว้  สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)


'